مرکز تتحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 
Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران

    اعضاء مرکز:کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.