Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران


 


آزمایشگاه ژنتیک مولکولی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی سر و گردن به طور رسمی از تاریخ 20/11/86 با هدف انجام پژوهش های بنیادی و كاربردی در زمینه ژنتیک اختلالات شنوایی و همچنین فراهم آوردن شرایط بهینه و دسترس برای بیمارانی که از سراسر کشور به قطب علمی گوش و گلو و بینی و سر و گردن مراجعه می کنند، با همت دکتر محمد فرهادی و گروهی از همكاران تأسیس شد .

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.