Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران


 

 

درباره آزمایشگاه ژنتیک

 

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی سر و گردن به طور رسمی از تاریخ 20/11/86 با هدف انجام پژوهش های بنیادی و كاربردی در زمینه ژنتیک اختلالات شنوایی و همچنین فراهم آوردن شرایط بهینه و دسترس برای بیمارانی که از سراسر کشور به قطب علمی گوش و گلو و بینی و سر و گردن مراجعه می کنند، با همت دکتر محمد فرهادی و گروهی از همكاران تأسیس شد .

 

اكنون با گذشت شش سال،‌ آزمایشگاه ژنتیک توانسته است اصلی ترن ژنهای مسبب اختلالات ژنتیکی را را راه اندازی کند و همچنین بانک DNA اختلالات شنوایی کشور را ایجاد کند.

 

تمرکز اصلی کار آزمایشگاه بر روی ژنهای اختلالات شنوایی در دو گروه قرار دارد.

 

گروه اول شامل اختلالات شنوایی می شود که از ابتدای زندگی یا سال های اولیه کودکان را درگیر می کند ، پیگیری عوامل ایجاد آن در خانواده و مشاوره ژنتیکی با هدف جلوگیری از تکرار این اتفاق در بستگان و افراد نزدیک فرد مبتلا می باشد.

 

گروه دوم اختلالات شنوایی که به دلیل افزایش سن در افراد به دلیل همراهی عوامل محیطی از قییل سر و صدا ، بیماری ها داروهای اتوتکسیک و … با ژنها ایجاد می شوند.

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.